Upphovsrätt för foton

 © Patrik Strömberg, Fotograf Patrik 

De bilder som jag publicerar med mig som angiven upphovsman på olika webbplatser som Flickr, Facebook eller andra sidor äger jag upphovsrätten till. I de fall någon annan har upphovsrätten på en bild anges detta tydlig i samband med bilden vid publicering. 

 Det är inte tillåtet att utan mitt uttryckliga tillstånd skrift (papper eller e-post) kopiera, sprida eller återpublicera någon bild du ser på de ovan angivna webbplatserna. 

 Bilder kan säljas till intresserade, kontakta mig för vidare information. Kontaktinformation finns på denna hemsida. 

Upptäcker jag att någon brutit mot ovanstående kommer jag att vidta olika åtgärder beroende på omständigheter och arten av det inträffade.


 Copyright for photos 

© Patrik Strömberg, Fotograf Patrik 

The copyright to pictures published with my name given as the originator on Flickr, Facebook or other websites is fully owned by me. In case someone else owns the copyright to a published picture that is clearly stated at the time of publishing. 

 Copying, redistribution or republishing of any picture found on the above mentioned sites is prohibited without my explicit permission in writing (on paper or in an email). 

 Pictures can be sold to any who is interested, please get in touch with me for further information. Contact information is found on this web site.

If a breach of the terms above is discovered actions will be taken. Which actions will depend on the circumstances and the nature of the breach. 

Ladda ner denna information som PDF-fil / Download this information as PDF-file:
Copyright info